Algemene Leveringsvoorwaarden E-Infuse  

 Artikel 1 Begripsbepalingen  

 1. In de algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:  Opdrachtnemer: E-Infuse, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Utrecht onder nr. 68270445, gevestigd en kantoor houdende Philippuslaan 5, 6564 AL Heilig Landstichting.  
 2. Deelnemer: degene die gebruik maakt van E-Infuse online courses.  
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met E-Infuse een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte vraagt. 
 4. Overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en E-Infuse tot stand gekomen overeenkomst betreffende de opdracht tot het uitvoeren van online courses. 
 5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van de E-Infuse courses.
 6. Door in te loggen op E-Infuse courses aanvaardt de gebruiker deze Algemene leveringsvoorwaarden.
 7. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes en op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.  
 8. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.  
 9. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door opdrachtnemer schriftelijk aanvaard.  

 

Artikel 2 Totstandkoming van een overeenkomst 

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.  
 2. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een schriftelijke opdrachtbevestiging of door schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever door middel van een per e-mail verzonden aanmelding of opdrachtbevestiging.  
 3. Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van personeel van opdrachtnemer, binden opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.  

 

Artikel 3 Het aanbod 

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.  
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden 

 

Artikel 4: Online courses 

 1. Om toegang te krijgen tot de online courses van E-Infuse is het noodzakelijk om het online inschrijfformulier via de website www.e-infuse.com in te vullen 
 2. Na aanmelding voor een online course heeft de deelnemer voor bepaalde tijd toegang tot de betreffende online-course.  
 3. U bent als deelnemer zelf verantwoordelijk voor dat wat u op het forum plaatst. Uw reacties op het forum worden bewaard en kunnen door docenten en andere cursusdeelnemers worden gelezen gedurende de looptijd van de cursus.  
 4. Iedere online course wordt afgesloten met een eindtoets.  

 

Artikel 5 Gebruiksrechten E-Infuse 

 1. Alle (intellectuele eigendoms-) rechten op (de informatie op) de online courses van E-Infuse berusten bij E-Infuse, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie informatie beschikbaar is gesteld aan E-Infuse.  
 2. De deelnemer mag de informatie uit de online courses slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met E-Infuse is overeengekomen.  
 3. Elk ander gebruik van enige informatie uit de online courses, waaronder verveelvoudiging (voor enig ander doel dan hiervoor vermeld), aanpassing, verspreiding of (her)publicatie is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van E-Infuse.  
 4. Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken van (de informatie van) E-Infuse op een andere website en het creëren van links, hyperlinks en/of deeplinks tussen E-Infuse en een externe website is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van E-Infuse.  

 

Artikel 6 Privacy en (persoons-)gegevens 

 1. De (persoons)gegevens die de deelnemer aan E-Infuse verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een geautomatiseerde cursusadministratie van E-Infuse. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie en het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal.  
 2. Alleen na expliciete toestemming gegeven door de deelnemers kan de deelnemer (elektronische) informatie over online courses, E-Infuse en daaraan gerelateerde producten en diensten van E-Infuse toegezonden krijgen. Indien de deelnemer er geen prijs (meer) op stelt om informatie over de producten en diensten van E-Infuse te ontvangen, kan de deelnemer dat laten weten door een e-mail te sturen naar: info@e-infuse.com.  

 

Artikel 7 Beperking en aansprakelijkheid  

 1. De online courses (inclusief de toetsen) zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door vakbekwame auteurs en getest door professionals. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuistheden worden aangetroffen in de online courses. E-Infuse houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Eventuele opmerkingen kunnen kenbaar worden gemaakt via e-mail: info@e-infuse.com. E-Infuse neemt ontvangen opmerkingen of klachten vervolgens in behandeling en streeft ernaar om deze binnen 8 werkdagen af te handelen.  
 2. E-Infuse is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals onder meer storingen, virussen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door of aan E-Infuse.  
 3. Mocht E-Infuse desondanks aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan, dan is deze aansprakelijkheid van welke aard dan ook in ieder geval beperkt tot een bedrag van € 10.000 (zegge: tienduizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als een gebeurtenis.  

 

Artikel 8 Auteursrecht en intellectueel eigendom 

 1. Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, rust op alle verstrekte gegevens, zoals onderzoeksmethoden en onderzoeksgegevens, rapporten, adviezen, brochures, readers en trainingsmateriaal, software e.d. het auteursrecht bij opdrachtnemer op grond van de Auteurswet 1912.7  
 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie en gegevens, zoals onderzoeksmethoden en onderzoeksgegevens, rapporten, adviezen, brochures, readers trainingsmateriaal, software e.d. zijn eigendom van opdrachtnemer en uitsluitend bestemd voor de overeengekomen opdracht en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.  

 

Artikel 9 Geheimhouding 

 1. Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor E-Infuse, haar medewerkers en docenten.  
 2. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.  

 

Artikel 10 Medewerking opdrachtgever 

 1. De opdrachtgever zal tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opdracht met goed gevolg te kunnen verrichten.  
 2. De opdrachtgever zal deelnemer(s) met zorgvuldigheid selecteren, motiveren en informeren over inhoud en werkwijze van courses als wel informatie verschaffen over zaken van organisatorische aard.  
 3. Benodigdheden van praktische aard zoals het minimumaantal deelnemers dat is overeengekomen in de overeenkomst dienen gerealiseerd te worden overeenkomstig de specificaties van opdrachtnemer.  
 4. Mochten deze zaken (lid 1 t/m 3) onvoldoende gerealiseerd worden dan kan dit aangemerkt worden als een vorm van overmacht en gelden de dienovereenkomstige bepalingen (artikel 12 overmacht opdrachtnemer).  

 

Artikel 11 Annulering en wijziging 

 1. Op het moment dat de opdracht is verleend en de planning van de opdracht door de opdrachtgever is goedgekeurd, gaat de annuleringsregeling van E-Infuse in. Onder annulering wordt verstaan: het op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wijzigen, afgelasten en/of opschorten van een online course op de daarvoor met de opdrachtgever overeengekomen data. De annuleringsregeling houdt het volgende in, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen:  
 • Bij annulering vanaf 30 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de training wordt 5% van de oorspronkelijke vergoeding in rekening gebracht. 
 • Bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang van de training wordt 100 % van de oorspronkelijke vergoeding in rekening gebracht.  
 1. De wettelijke bedenktijd van 14 dagen vervalt als de startdatum van de online course al is gepasseerd.   
 2. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangebrachte deelnemer na aanvang van de online course de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige vermindering van de overeengekomen prijs. Vervanging door een andere deelnemer na aanvang van een course kan worden overlegd met opdrachtnemer, zonder dat deze daartoe verplicht is.  
 3. Opdrachtnemer heeft het recht een deelnemer aan een online course uit te sluiten van (verdere) deelneming indien opdrachtnemer van oordeel is dat de omstandigheden dit besluit rechtvaardigen. Omstandigheden kunnen zijn, maar niet uitsluitend: niet passende motivatie of leerdoelen overeenkomstig de opzet van de training en/ of deelnemersgroep; te grote persoonlijke problematiek; niet gemotiveerd zijn van de deelnemer. 
 
 4. Wijzigingen in aard en omvang van de overeenkomst dienen met opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen te worden.  
 5. Opdrachtnemer wil een verzoek tot wijziging van aard en/ of omvang van de overeenkomst welwillend overwegen, doch is tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.  

 

Artikel 12Overmacht  

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht aanbieden van online courses te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoen.  
 2. Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en zal door opdrachtnemer met inachtneming van lid 3 van dit artikel het factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij deze ontbinding plaatsvindt nadat de opdracht op verzoek van opdrachtgever is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt.  
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid zich aandiende.  

 

Artikel 13 Tarief en kosten  

 1.  De aangeboden en overeengekomen tarieven en kosten zijn gebaseerd op de ten tijde van het   uitbrengen van de offerte respectievelijk de totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven.  
 2. Door middel van de offerte en overeenkomst wordt overeengekomen welke tarieven en kosten door opdrachtnemer in rekening zullen worden gebracht.  
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de tarieven en kosten, ook indien deze schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden, daaronder begrepen loonstijgingen en stijgingen van sociale- en overheidslasten, een en ander indien tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de ingangsdatum van de overeenkomst een periode van meer dan 3 maanden is gelegen. 
 

 

Artikel 14 Facturering  

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na verzending van de factuur, onverminderd het recht van opdrachtnemer om vooruitbetaling te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.  
 2. Bij niet-betaling binnen de in lid 1 bedoelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, en is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand.  
 3. Alle kosten die voor opdrachtnemer verbonden zijn aan de inning van hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, zijn voor rekening van opdrachtgever.De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor door de opdrachtnemer aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,00.  

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid  

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. 
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.  
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die geen onmiddellijk en direct gevolg is van handelingen of geleverde prestaties van opdrachtnemer. 
 
 4. Indien opdrachtnemer, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  
 5. Bij annulering op grond van dit artikel is opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel voor opdrachtgever hieruit voortvloeiende schade.  
 6. Indien opdrachtnemer wordt betrokken in een gerechtelijke procedure of andere geschillenbeslechting, is zij niet aansprakelijk voor alle daaraan verbonden en daaruit voortvloeiende kosten, tenzij ter zake anders wordt beslist.  

 

Artikel 16 Klachtenregeling  

 1. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten die aan opdrachtgevers worden geleverd. De klachtenregeling staat vermeld op www.e-infuse.com  

 

Artikel 17 Slotbepaling  

 1. Op alle overeenkomsten tussen deelnemer, opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen opdrachtnemer, deelnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter in het arrondissement Utrecht, onverminderd het recht van opdrachtnemer zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.  

 

 

 

 

Menu